Menu
Tablet menu

Разследват нарушения на Общинските съвети в три общини на Пиринско

Върховната  административна прокуратура извършва поредна проверка на организацията и дейността на общинските съвети в страната. Описаните  нарушения  са открити в правилниците на Столичен общински съвет, Общинските съвети в общините Варна, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Свиленград,  Девин,  Севлиево, Банско,  Сандански, Димитровград, Ихтиман,  Раднево и др. Към момента са установени 157 Правилника, съдържащи тестове, противоречащи на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/.
 
В хода на проверката са констатирани следните нарушения:
 
- наред със законовите правомощия на председателя на общинския съвет, е предвидено председателят да упражнява и контрол върху изразходване на  средствата, предвидени  за издръжка на общинския съвет. Тази компетентност обаче е възложена на кмета на общината.
 
- предоставена  е  възможност на председателя на общинския съвет да сключва договори с цел подпомагане работата на съвета. Това противоречи на закона, според който единствено кметът е органът, задължен да изпълнява решенията на общинския съвет и да осигурява организационно-техническото му обслужване.
 
- от общинските съвети  е „присвоено“  правомощие  за вземане  на решение за наличие или липса на конфликт на интереси по отношение кметовете, заместник кметовете на общини и райони и общинските съветници.  
-установени са случаи на определяне на възнаграждението на председателя на ОбС в размер, по-голям от законоустановения-надхвърлящ  90 на сто от възнаграждението на кмета.
 
-в някои правилници общинските съвети  определят противоречащ на ЗМСМА срок за отмяна на актовете на кмета.
 
-от общинските съвети  се въвеждат правила за кворум и мнозинство в нарушение със законоустановените.
 
-предвиждат се възможности за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя или на заместник - председателя на съвета на основания, непосочени в ЗМСМА;
 
-  вменяват се задължения за  кмета, във връзка с осъществяваната от него изпълнително-разпоредителна дейност, в противоречие със закона.
 
 
За установените нарушения към момента са подадени 20 протести до административните съдилища.  
 
Проверката на ВАП продължава.
Оценете
(0 гласа)

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

нагоре

Търсене

Login or Register