Menu
Tablet menu

Община Гоце Делчев подава ръка на още 12 безработни

  • Публикувана в НОВИНИ

12 безработни започнаха работа в община Гоце Делчев по програми за временна заетост.

Безвъзмездното финансиране по двете програми е на стойност 39 854 лв.

9 –има са назначени на длъжност „Общ работник“, като им е осигурена заетост в рамките на 6 месеца. По проект „Ние също можем“ е осигурена заетост на 3 лица за период от 3 месеца, като преди това назначените лица преминаха обучение по професия „Социален асистент“.

Към момента по програмите „Помощ за пенсиониране“, „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, „Нова възможност за младежка заетост“, „Регионална програма за заетост“, „Старт на кариерата“ и по проект „Ние също можем“, е осигурена временна заетост на общо 34 безработни. Те изпълняват дейности по благоустрояване на населените места, паркове, общински терени и сгради.

Община Гоце Делчев участва активно по всички европейски и национални програми за създаване на заетост с цел намаляване броя на безработните лица на територията на общината.

Продължава...

Учат млади земеделци да печелят европари

  • Публикувана в ЗАЩО?
Млади земеделски стопани от Благоевградска област се запознават с условията за кандидатстване.  При засилен интерес преминава първата седмица от обиколката по общини на експертите от Областен информационен център – Благоевград. Те запознават младите земеделци с  подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на Програмата за развитие на селските райони, както и с процедурите, които се очаква да бъдат отворени до края на 2018 г. по останалите Оперативни програми.
 
На срещите беше разяснявана също работата със системата ИСУН 2020, чрез която вече ще става кандидатстването на фермерите с проектни предложения по всички инвестиционни мерки на земеделската програма. Експертите увериха присъстващите, че електронното кандидатстване никак не е сложно и като цяло ще облекчи значително процеса на подготовка и подаване на формулярите, както и по-късно контактите с Управляващия орган на Програмата.
 
25 хиляди евро е максималната стойност на всеки отделен проект като помощта ще се изплаща на два транша – 50% при подписване на договора и останалите 50% след изпълнение на изготвения по проекта бизнес план. Допустими кандидати по процедурата са земеделски стопани на възраст от 18 до 40 годишна възраст. Фермери с образование в областта на селското стопанство и такива, които се занимават с биоземеделие ще получават допълнителен брой точки от оценителната комисия.
Тази седмица информационната кампания на ОИЦ-Благоевград продължава по график в общините Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич.
Продължава...

Близо 1200 младежи започнали работа по програми в Пиринско за месец

  • Публикувана в НОВИНИ
16 954 безработни са регистрирани в  бюрата по труда в Благоевградска област през ноември.  Икономически активните хора в областта са 151 333 –ма.  1407 безработни са постъпили на работа през ноември, от тях 1063 са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда. По различните мерки  и програми за заетост са работили 1186 души – по програми 706-има и по мерки за заетост и обучение са работили 480.
198 младежи са устроени на работа по първа фаза от изпълнението на схема „Обучения и заетост”, като са сключени 34 договори. По проект „Нова възможност за младежка заетост” са подадени 827 заявки за разкриване на 2161 работни места. Към края на ноември са сключени 542 договора с работодатели и наети на работа 972-ма младежи.
Продължава...

(интервю) Как да вземем инвестиции за милиони с партньори зад граница

  • Публикувана в ВРЯВА

Околната среда и туризма са във фокуса на инвестициите, осигурявани от програмите за трансгранично сътрудничество. Програмите са отворени за общини, сдружения, неправителствени организации. Същите те  реализираха инвестиции за милиони пред предходния програмен период. В партньорство с Гърция, общини, научни институти и държавни учреждения, пиринските общини реализираха редица проекти, които оставиха ярка следа в цялостния им облик, средата на живот, микроклимата, възможностите за по-висок стандарт.

В интервю с Диляна Йорданова, експерт от „Интегрити копнсултинг” – дружество, което извършва и консултантски услуги в сферата на разработването и управлението на проекти по програми за финансиране на ЕС вижте в детайли „Как да вземем инвестиции за милиони с партньори зад граница”

Програмите за трансгранично сътрудничество – Кои са те и какви са приоритетите на тези програми?

Програмите за териториално сътрудничество най-общо са със всички държава, граничещи със страната – Сърбия, Гърция, Турция, Македония, Румъния, в това число и програмата „Черноморски басейн“, програма „Дунав“ и новата транснационална програма Балкани – средиземно море.  

Област Благоевград и всички общини в рамките на областта, могат да се възползват от финансирането по програмите за ТГС Гърция – България и България – Македония, както и по транснационалната програма Балкани – Средиземно море.

Приоритетите на програмата Гърция – България са ПО 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион, ПО 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион,

ПО 3: Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност, ПО 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване

Бюджет – около 129,7 млн. евро      

Програмата България – Македония, като програма с доста по-скромен бюджет (близо 19,5 млн. евро) си поставя 3 приоритета - Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Туризъм и конкурентоспособност

И накрая програмата Балкани – Средиземно море също със сравнително скромен бюджет от близо 39,7 млн. евро си поставя 2 водещи приоритета - Предприемачество и иновации и Околна среда

Какво може да се направи, какво финансират?

Например по програмата за ТГС България – Македония, по приоритетите за околна среда и туризъм ще са допустими всякакви дребномащабни инвестиции в инфраструктура, оборудване и технологии за: контрол над замърсяването на водата / въздуха / почвите; рециклиране и разделно събиране на отпадъци, разработване на системи за ранно предупреждение и управление на бедствията; доставка на специализирано противопожарно оборудване, подобряване на достъпа до природни, културни и исторически туристически обекти, чрез рехабилитация на пътища, изграждане на нови;

От така наречените «меки мерки» ще бъдат допустими дейности за насърчаване на опазването на природата, енергийната ефективност и устойчивото използване на природните ресурси, за подобряване на капацитета за управление на бедствия; обмен на опит и добри практики за управление на природните бедствия, за създаване на общ туристически продукт от двете страни на границата, разработване и прилагане на планове за развитие на туристическите дейности, организиране на съвместни културни прояви за популяризиране на идентичността на региона

Програмата Гърция – България ще финансира дейности за обмяна на опит и добри практики за опазване на природното и културно наследство, за управление на рисковете при бедствия, изграждане или реконструкция/рехабилитация на съществуваща транспортна инфраструктура, с трансгранично значение за регионите, Реновиране и оборудване на съществуващи и нови здравни пунктове за първична медицинска помощ в трансграничните региони, с ограничен достъп до здравни услуги, създаването на социални предприятия

И по програмата Балкани – Средиземно море, ще могат да се финансират дейности за Създаване на транснационални мрежи за сътрудничество на знания и технологии за биоразнообразието и опазването на природата, Развитие на устойчиви транснационални туристически оферти и пакети, свързани с природното и културно наследство в региона, Обучения за повишаване на осведомеността относно опазване на околната среда и други  

Има ли промяна в новия програмен период?

През новия програмен период, освен че има нова транснационална програма, по която общините ще могат да получават финансиране, по познатите програми със съседните държави са промени приоритетите на програмите, специфичните им цели, дейностите които ще се финансират, работи се в посока облекчаване на бенефициентите от сложните процедури по отчитане на финансираните проекти, както и в посока намаляване на административната тежест за бенефициентите. 

Имат ли някаква специфика Трансграничните програми от останалите Оперативни програми?

Да, проектите по ТГ програми по-различни са като логика на кандидатстване и изпълнение, първо заради наличието на чуждестранен партньор, с които общините е добре да имат изградени комуникационни канали и стабилни партньорски връзки. Например по програмата България – Македония, тъй като Македония все още не е член на ЕС, при изпълнението на процедурите за избор на изпълнители за доставки, строителство и услуги, се прилагат указанията на ПРАГ – ръководство на комисията, регулиращо избора на изпълнители. Различни са още условията за кандидатстване, условията за изпълнение и отчитане на проектите.   

Какви възможности дават на общините?

Възможности за финансиране на приоритетни за общините сфери, съгласно разработените им общински планове за развитие, възможности за подобряване на капацитета им чрез участие в обучителни дейности, информационни кампании, наблюдение и пренасяне на добри практики от другата страна на границата. 

Пограничните общини ползват ли се с предимство?

С предимство не бих казала, по различните програми, са различни допустимите общини, с оглед на териториалното им местоположение.

Освен общини кой може да кандидатства?

Освен общините могат да кандидатстват още читалища, неправителствени организации, Администрации на защитени територии, Образователни и социални институции, Граждански сдружения и организации, туристически асоциации, Структури за подкрепа на бизнеса – търговски палати, браншови бизнес асоциации

Бизнесът има ли достъп до Трансграничните програми?

Достъпът на бизнеса до ТГ програми е освен като изпълнители по отделните дейности за услуги, строителство или доставки и в качеството им на целева група по отделните приоритети, насочени към развитие на конкурентните предимства на дадения регион. Директен достъп до програмите, като бенефициенти, бизнесът няма.

Задължително ли е партньорството – какви са изискванията?

Партньорството е задължително, като условията за допустимост по отделните схеми, приложими към кандидатстващата организация са приложими и към всички нейни партньори.

Изискване е например да се намират в допустимата гранична зона, да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите. При отваряне на отделните схеми за кандидатстване по програмите, се изясняват детайлно какви са всички условия за допустимост, на които отделните партньори трябва да отговарят. 

Как се разпределят дивидентите между партньорите?

На етап кандидатстване и по-късно при сключване на договорите за субсидия, партньорите подписват рамкови партньорски споразумения, в които са изяснени техните права, задължения и отговорности. Отделно при планиране на дейностите по проекта се изяснява кои дейности къде ще бъдат извършвани и кой ще бъде отговорен за тяхното изпълнение.

Има ли „граници“ финансирането по Трансграничните програми? В какви финансови параметри са проектите?

Хубавото на тези програми е че финансирането е 100%, т.е. няма самоучастие, но разбира се общините трябва да разполагат с предварителен финансов ресурс за да изпълнят и разплатят дейностите и след това да изчакат одобрение и възстановяване на направените разходи.

 

Необходимо ли е предварително планиране и приоритизиране на проектите, съобразно програмите – с определените в тях срокове и изисквания?

Да, необходимо е и дори е задължително. В повечето случаи след отваряне на приема по дадена програма се изясняват и условията за кандидатстване, така че е добре ранното планиране, особено при инвестиционни проекти, за да се избегне работата в последния момент и да се избегнат допускането на грешки.

Акценти от плановете за развитие на общините могат ли да бъдат реализирани с евросредства по ТГС-та?

Да, могат. Общините вече имат влезли в сила нови общински планове за развитие, програмите са одобрени и публикувани, администрацията може да се възползва от наличната информация, за да определи в параметрите на коя програма може да вмести дадената инвестиция или дейност, изведена като приоритетна съгласно плановете за развитие. 

Продължава...
Абонамент чрез RSS
  • 1
  • 2
  • 3

Търсене

Login or Register

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/agenciq/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141