Menu
Tablet menu

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

Професия „техник” от средното образование – особено за момчета, уменията по професията са „близо до тях”, дават увереност и самочувствие, а и са конкурентноспособни на пазара на труда.

Благоевградска професионална гимназия е училище наследник и продължител на традиции в областта на професионалното образование, училище с висок професионализъм и новаторство в обучението по специалните и общотехнически предмети и хуманитарните дисциплини. В процесите на глобализация нашите ученици се обучават и развиват пълноценно с перспективата да бъдат конкурентноспособни и равнопоставени на европейския пазар на труда. Учителите и учениците на Благоевградска професионална гимназия са обединени от една обща цел – високо качество на обучение, възможности за личностно развитие и социална реализация, за да се посрещат предизвикателствата на времето.

Училището предлага обучение по следните професии:

-Професия „Техник на компютърни системи”

-Професия “Техник по транспортна техника”

-Професия „Електротехник”

-Професия “Машинен техник”

Професиите са съобразени с европейските изисквания и стандарти. Благоевградска професионална гимназия осигурява на своите ученици възможност за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация по съответната специалност, чрез:

-качествено обучение;

-широк спектър от възможности;

-обучение в модерна, позитивна и стимулираща среда;

- квалифициран и новаторски работещ преподавателски екип.

Прием след VІІ клас

Професия

“Техник на компютърни системи”:

Основна цел на обучението за тази професия е подготвянето на учениците за реализирането им в областта на информационните и комуникационни технологии.

Специалност

“Компютърна техника и технологии”

с разширено изучаване на английски език

Завършилите тази специалност ученици получават знания и умения по поддържане на компютри и компютърни мрежи. Обучението се извършва по съвременен учебен план и в модерно обзаведени кабинети и компютърни зали. Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ у нас и в чужбина.

Прием след VІІ клас

Професия

“Техник по транспортна техника”:

Обучението по професията осигурява подготовка на кадри за диагностика, техническо обслужване, ремонт и безопасна експлоатация на автотранспортна техника.

Специалност

“Автомобилна мехатроника”

с разширено изучаване на английски език

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Завършилите специалността ще могат да:

- извършват изпитания и правят регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ на автомобила;

- участват в управлението на автотранспортното предприятие.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават и свидетелство за управление на МПС категория В.

Прием след VІІІ клас

Професия “Електротехник”:

Обучението по професия “Електротехник” дава теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност.

Специалност

„Електрообзавеждане на производството”

В специалността се подготвят кадри със средно образование в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането, електронизацията и автоматизацията на масови и уникални производствени процеси и агрегати, автоматизация на проектирането, ергономичното и ефективно осветление на производствени и битови помещения, комуникационни транспортни артерии и възли, уникални зали, музеи и други.

Специалност

„Електродомакинска техника”

Обучаващите се в специалността ученици придобиват необходимите знания и практически умения за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди.

Прием след VІІІ клас

Професия

“Машинен техник”:

В професията „Машинен техник” се подготвят кадри, които познават устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване.

Специалност

“Машини и системи с ЦПУ”

Завършилите тази специалност придобиват професионални компетенции за използване на техническа документация и софтуерни продукти, както и за използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти; работа с универсални и специализирани металообработващи машини , системи за управление, механични инсталации и съоръжения от различни сфери на промишленото производство.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЛЕД VII клас:

(Съгласно графика по организацията на приема):

1.За първи етап - 16.06.- 22.06.2017 год.

2.За втори етап - 28.06.- 30.06.2017 год.

3.За трети етап - 11.07.-13.07.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД VII клас:

1.От ПЪРВИ етап - до 27.06.2017 год.

2.От ВТОРИ етап - до 04.07.2017 год.

3.От ТРЕТИ етап - до 17.07.2017 год.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII клас:

1.За ПЪРВИ етап - 28.06. - 30.06.2017 год.

2.За ВТОРИ етап - 05.07. - 07.07.2017 год.

3.За ТРЕТИ етап - 18.07. - 19.07.2017 год.

4.За попълване на незаетите места след трето класиране

– до 04.09.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА Незаети места СЛЕД:

II етап - до 10.07.2017 год.

III етап - до 21.07.2017 год.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЛЕД VIII клас:

(Съгласно графика по организацията на приема):

1.За първи етап - 03.07.- 05.07.2017 год.

2.За втори етап - 11.07.2017 год.

3.За трети етап - 19.07.2017 год.

4.За попълване на незаети места след

ТРЕТИ етап - до 04.09.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД VIII клас:

1.От ПЪРВИ етап - до 06.07.2017 год.

2.От ВТОРИ етап - до 13.07.2017 год.

3.От ТРЕТИ етап - 20.07.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА Незаети места СЛЕД:

I етап - до 10.07.2017 год.

II етап - до 18.07.2017 год.

III етап - до 26.07.2017 год.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VIII клас:

1.За ПЪРВИ етап - 07.07.2017 год.

2.За ВТОРИ етап - 14.07.2017 год.

3.За ТРЕТИ етап - 21.07.2017 год.

4.За попълване на незаетите места след трето класиране

– до 04.09.2017 год.

Продължава...

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ с актуални и търсени професии на пазара на труда

  • Публикувана в Банер

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ с актуални и търсени професии на пазара на труда

Благоевградска професионална гимназия (БПГ) е наследник на първото техническо училище в областта, създадено през 1959 год. за нуждите на развиващата се промишленост. Със заповед на министъра на образованието и науката гимназията е утвърдена през 2013 година като общинско училище.

Училището разполага с кабинети, лаборатории и работилници за отделните професии и специалности, компютърни зали за усъвършенстване на практически умения на учениците, два учебни автомобила. По проект със средства по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е изграден учебен полигон за електрически мрежи и системи за различни напрежения. В двора на училището са разположени – спортна площадка, волейболно игрище, хандбално и баскетболни игрища. Към училището функционира и фитнес-център.

Основната учебна сграда е санирана, оборудвана е с вертикален подемник за лица с увреждания, предстои разширение на материалната и спортна база със средства от ЕС по проект на Община Благоевград.

В Благоевградска професионална гимназия в момента се извършва обучение по 7 специалности, като всички те са по заявка на бизнеса, а някои от тях са единствени в областта.

Статистическите данни и проучвания сочат, че работодателите изпитват затруднения при наемането на кадри, поради недостиг на квалифицирани работници и ИТ специалисти. В този смисъл БПГ отговаря на изискванията на пазара на труда, като лидер в подготовката на технически кадри сред училищата в областта, а специалностите и професиите, които предлага за учебната 2016/2017 година са в първите десет най-търсени.

Специалност „Компютърна техника и технологии“ е с прием след 7-ми клас, интензивно изучаване на английски език и петгодишен срок на обучение. Учениците получават знания и умения за поддържане на компютри и  компютърни мрежи. Специалността има широко приложение в частния и държавния сектор.

Специалност „Електрообзавеждане на производството“ и специалност „Електродомакинска техника“ са от професия „Електротехник“, с прием след 8–ми клас и четиригодишен срок на обучение. В тези специалности се подготвят кадри за електрообзавеждането, енергетиката, електроснабдяването, електронизацията, автоматизацията на масови и уникални производствени процеси и агрегати, инсталирането и ремонта на електродомакинска техника. Придобитите знания и умения от направление „Електротехника и енергетика“ са основа и за продължаване на обучението в технически университети за подготовка на инженери, за които също има „глад“ по статистически данни. През тази учебна година, поради необходимостта от електротехници, ЧЕЗ Разпределение България ще проведе интервю за работа със завършващите ученици от гимназията.

„Автомобилна мехатроника“ - интердисциплинарна специалност, която се предлага от 2 години в училището и е с прием след 8–ми клас и четиригодишен срок на обучение. Интересът към специалността е голям, тъй като завършилите ученици ще могат да изпитват, диагностицират, регулират, обслужват технически и ремонтират  автомобили със съвременно оборудване. Те получават безплатно свидетелство за управление на МПС, категория „В“. Учениците имат възможност да започнат работа във всички авторемонтни фирми и сервизи.  Шофьорите също са в топ 10 на категорията „най-търсени професии“.

СпециалностТехнология на машиностроенето“ е с прием след 8-ми клас и четиригодишен срок на обучение. Специалността се наложи от необходимостта за осигуряване на висококвалифицирани кадри за машиностроенето. Учениците се научават да работят със софтуерни продукти, различни видове металорежещи и измервателни инструменти, универсални, специални и специализирани металообработващи машини. Учебните практики се провеждат в реална работна среда в една от най-успешните благоевградски фирми и член на Българска стопанска камара - "Ванико“ ООД. Освен нея и други водещи фирми от Благоевград в областта на машиностроенето са заявили желание пред РИО – Благоевград за необходимост от подготовка на кадри в категорията производство/управление на машина. Важността на връзката между бизнеса и образованието се подрепя и от кмета на Община Благоевград – д-р Атанас Камбитов. 

За осигуряване на обучение в реална работна среда и по другите специалности в Благоевградска професионална гимназия се провеждат няколко вида практики. Летните са изнесени извън училище и обхващат учениците от 11 клас. Заложени са в учебния план под формата на 60 часа трудова дейност в конкретна фирма с индивидуални договори. По същия начин се организира и производствената практика за учениците от 12 клас.  Изключително ползотворна се оказа работата на училището по проект „Ученически практики“, по време на който бяха обучени 160 ученици за 240 часа всеки - на конкретно работно място в бизнеса, по професии. Осъществено е ефективно сътрудничество с: ЧЕЗ Разпределение България Благоевград, Сандански, Петрич; Белви ООД; Кенеди; ЕТ „Раяс–Любен Георгиев“; ЕТ „Иван Сейменски – Електрик“; АВЕЕНГ ЕООД; Ванико ООД; Политрансфер ЕЛЕКТРИК ЕООД; Hard&Soft ЕООД; Reskom; IS Информационно обслужване; „Монца“ - Благоевград; „Дизел Помп Сервиз“; „Диамо“ ЕООД; „Вудутек“; „СУАБ – СБА“ ЕООД; „Мики Код 1“ - Благоевград и др.

Взаимодействието на БПГ с бизнеса се реализира и днес, а то неминуемо гарантира не само практиката на учениците в реална работна среда, но и улеснява намирането на първо работно място.

Благоевградска професионална гимназия е училище наследник и продължител на традициите в професионалното образование и обучение. В процесите на глобализация учениците се обучават и развиват пълноценно с перспектива за конкурентноспособност и равнопоставеност на европейския пазар на труда. Учителите и учениците на БПГ са обединени от обща цел – високо качество на обучение, възможности за личностно развитие и социална реализация, за да посрещат предизвикателствата на времето. Професиите са съобразени с европейските изисквания и стандарти.

БПГ осигурява на своите ученици възможност за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация по съответната специалност чрез:

-                  качествено обучение в модерна и стимулираща среда;

-                  квалифициран и новаторски работещ преподавателски екип;

-                  тясна връзка и взаимодействие с бизнеса.

Благоевградска професионална гимназия - ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО в професионалното образование!

Училището се намира на адрес:

гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 62, e-mail: bpg@bpg–blg.com, http://www.bpg-blg.com

Продължава...

Наблягат на информационни технологии и педагогически специалности в средното образование

  • Публикувана в НОВИНИ

Министерският съвет одобри девет национални програми за развитие на средното образование, които през 2016 г. ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За първа година в обхвата на използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в образованието са включени и структурите на предучилищното образование. Ще бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като се набляга както на използването на високите технологии, така и на необходимостта от обучение на педагогическите специалисти.

За изпълнението на програмите правителството одобри през декември 2015 г. общо 50 394 000 лв. от държавния бюджет за 2016 г.

Утвърдените национални програми са „Оптимизация на училищната мрежа“ (с бюджет 24,8 млн. лв.) , „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ (4,4 млн. лв.), „Роден език и култура зад граница“ (1,2 млн. лв.), „Ученически олимпиади и състезания“ (2,6 млн. лв.), „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (5,2 млн. лв.), „Без свободен час в училище“ (2 млн. лв.), „Развитие на педагогическите специалисти“ (600 000 лв.), „Достъпно и сигурно училище“ (2 млн. лв.) и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (1,5 млн. лв.).

В Националната програма „Достъпно и сигурно училище“ с въвеждането на модул „Сигурност“ се подкрепят държавните училища с финансов ресурс 1 500 000 лв. за закупуване на технически средства, които в максимална степен да помогнат за подобряване цялостната организация на охрана в сградите с учебен процес. Това се налага поради зачестилите случаи на физическа агресия в училищата и повишените мерки за сигурност заради терористични заплахи.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/agenciq/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141