Започва изпълнението на мащабен трансграничен проект за защита при бедствия

„ Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район “ обхваща международните речни басейни на трансграничните реки – Стримон-Струма, Нестос-Места, Ардас-Арда и Еврос-Марица. В региона е предвидено изграждането на тренировъчни бази и координационен център

Проектът се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в партньорство с Областна администрация Благоевград, Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Национален институт по метеорология и хидрология и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” от българска страна и Специален секретариат за вода, Министерство на околната среда и енергетиката на Гърция и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия от Гръцка страна.

Териториите, обхванати от проекта, трябва значително да увеличат адаптивния си капацитет към изменението на климата. Ефективното управление на риска от наводнения е от голямо значение и засяга голям брой население и площ. Проектът се фокусира върху предизвикателствата на управлението на риска от наводнения чрез интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в трансграничния район. Тази област е уязвима от изменението на климата и неговите отрицателни въздействия, което се нуждае от адекватно и координирано трансгранично управление.

стартираща пресконференция на 12 юни 2019 г. от 10.00 ч. в зала №5 на община Благоевград ще бъдат представени разписаните цели по проекта, предвидените за изпълнение дейности, както и очакваните резултати.

–––––––––––––––––– www.еufunds.bg ––––––––––––––––––

Този документ е създаден в рамките на проект FloodGuard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програма Interreg V-A Гърция-България, по договор № B4.5b.01/01.04.2019 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Областна администрация Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия органВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *