Проект на горските в Югозапада сред топ 9, представят го на симпозиум в Испания

На симпозиум в Аликанте, Испания ще покажат проекта за възстановяване на увредени горски територии от мрежата Натура 2000 в България. Той се изпълнява от Югозападното държавно предприятие и е един от 9-те най-интересни и иновативни проекти.

Изборът на Консорциума за мониторинг и оценка на ЕК по програмата е извършен в конкуренция с много други европейски разработки.

ЮЗДП се присъединява към Европейския ден на мрежата Натура 2000, който се отбелязва днес. Над 50% от територията на предприятието попада в защитени зони от европейската мрежа, което е повече от два пъти над средното за Европа (18%). В ЕС екомрежата се състои от над 26 000 защитени зони, като 68 от тях са в обхвата на ЮЗДП – 43 зони по Директивата за природните местообитания с обща площ 619 299 ха и 25 зони по Директивата за птиците с обща площ 392 585 ха.

Приносът на предприятието за опазване на биоразнообразието в екомрежата е значителен. Над 3% от държавните гори (или общо 20 743 ха), управлявани от ЮЗДП, са определени и защитени като „гори във фаза на старост“ със заповед на министъра на земеделието и храните от 2016 г. През 2018 г. във връзка с горската сертификация по FSC делът на държавните гори, които са определени за опазване на гори във фаза на старост и представителни образци на естествени горски екосистеми, е увеличен до 10,4% или 71 544 ха.

Всички гори в Натура 2000 се управляват от ЮЗДП съгласно най-строгите европейски принципи за лесовъдство, с цел поддържане и подобряване на благоприятното им природозащитно състояние. Това включва прилагането на сечи, които гарантират постоянно горско покритие, опазване на микрохабитати като мъртва дървесина, биотопни дървета и крайречни зони, както и ограничаване разпространението на инвазивни видове.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *