Ако имате нуждата от компетентно юридическо мнение, вижте къде:

Град Симитли разполага със специализиран център, където можете да се възползвате от безплатни консултации. Ако имате нуждата от компетентно юридическо мнение по въпроси, касаещи наследствени и съпружески спорове, като делба на движимо и недвижимо имущество, мнение относно възникнали трудовоправни спорове, то тогава, можете да се възползвате от безплатните консултации, които ще откриете в Център ,,Равни‘‘. 

Центърът разполага още и със социално-здравен медиатор, трудотерапевт,  

административен ръководител, психолог, педагог и социален работник.

 Консултациите са напълно безплатни!

 Специалистите са на разположение по график на следния адрес: сградата на Община Симитли, етаж 4

 Консултациите се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки за намаляване разпространението на COVID 19!

 Проект: „Прилагане на мерки за социално – икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Симитли“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0010-C01

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *