Удариха с актове фирми след сигнали на зелен телефон

Сигнал за замърсяване на река Струма вдигна на крак екоинспекторите. Замърсяването е в района на производствената база на „Грома Холд“. Извършена е проверка на обект „ТМСИ и Асфалтова база“ и обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория”, за която е съставен констативен протокол. Сигналът е основателен. Установено е помътняване на реката. Взети са проби. Във връзка с резултатите от изпитване и констатираното неспазване  по показател неразтворени вещества, определени в издаденото разрешително за обект „ТМСИ и Ас-фалтова база“ е съставен акт. За неизпълнение на предписания, дадени от РИОСВ-Благоевград при предходна проверка на обект „ТМСИ и Асфалтова база“ на дружеството също е съставен акт.

Другият сигнал е за замърсяване на водите на р. Златарица при вливане в р. Места. При направения оглед на около 100 м преди вливане на р. Златарица в р. Места визуално се установява замърсяване на реката. При направения обход на реката в урбанизирана територия на с. Елешница е идентифицирано незаконно заустване на отпадъчни води на изход от бетонов колектор (десен бряг на р. Златарица), който зауства смесен поток битови отпадъчни води от канализационната мрежа на горната част на населеното място и водите, които се формират от дейността на плувен басейн, находящ се в населеното място. Цитираният поток отпадъчни води не попада в обхвата на разрешеното ползване.

Взети са еднократни проби отпадъчни води в двата пункта, определени с цитираното разрешително, както и на изход бетоновия колектор. Резултатите от изпитване показват неспазване на индивидуални емусионни ограничения по показатели БПК5, ХПК и НРВ за отпадъчните води, които се заустват на изход от канализационен колектор №2. Резултатите от полевите измервания, както и резултатите от за последващото изпитване са предоставени на БД ЗБР за анализ по типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води. Във връзка с установеното нерегламентирано заустване на отпадъчни води са предприети съответните административнонаказателни мерки – изпратена покана за съставяне на акт.

Сигнал на „зелен телефон“ в РИОСВ- Благоевград за замърсяване на атмосферния въздух. Замърсяването е  на ул. „Покровнишко шосе“ с прахови емисии, вследствие от ремонт на път. Извършена е незабавна проверка на място. Сигналът е основателен. Извършва се превантивен ремонт на път с обща дължина 19 км. Към момента е положен слой фина фракция от инертен материал и бетон, преди полагане на асфалтов пласт. В участъка е ограничена скоростта на движение на МПС, но същото не е спряно, с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Към момента на проверката се извършва оросяване на участъка от водоноска с отличителни знаци „Грома холд“. Ремонтът се извършва от ДЗЗД „Пътно поддържане област Благоевград 2018“, с. Бело поле, общ. Благоевград, производствена база „Грома Холд“. От Областно пътно управление – Благоевград е представено писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“, съгласно което се преустановяват всички ремонтни дейности, които се изпълняват на територията на ОПУ – Благоевград до второ нареждане. Изпратено е писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ за предприемане на действия по компетентност, с цел ограничаване на неорганизираните прахови емисии в атмосферния въздух.

Сигнал на зелен телефон на РИОСВ – Благоевград за запрашаване на атмосферния въздух. Той е от дейността на цех за производство на пелети в местност „Каменяко“ в Благоевград, експлоатиран от „Калър Бокс“ ЕООД.  Инспекторите утановили, че е допуснато прахово замърсяване, вследствие нарушение целостта на въздуховода, отвеждащ емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, след барабанната сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на пелети. В хода на проверката производствената дейност е преустановена, като на дружеството е дадено предписание да не се извършват производствени дейности до отстраняване повредата на въздуховода. Предвид бездействието на оператора на цеха за производство на пелети до момента на проверката от наша страна, във връзка с допуснатото замърсяване на атмосферния въздух с неорганизирани прахови емисии, на управителя на „Калър Бокс“ ЕООД е връчена покана на съставяне на акт, съобщават от РИОСВ.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *