Жалят се от мръсен въздух от цех за пелети, шум от цех за камъни и замърсяване на Бистрица от Сапунджи дере

Три жалби вдигнаха на крак  екоинспекторите миналия месец – замърсен въздух от цех за пелети, шум от цех за камъни и  замърсяване на водите на р. Благоевградска Бистрица с води от Сапунджи дере. Сигналите са включени в отчета на РИОСВ Благоевград.

Ето и подробностите:

По постъпила жалба от община Кресна за замърсяване на въздуха с трици от дейността на „Перунстрой 2006“ ООД, гр. Кресна, експлоатиращ цех за първична обработка на дървесина и цех за производство на пелети, е установено замърсяване вследствие нарушение целостта на въздуховод към аспирационната система, улавяща дървесните частици от цеха за първична обработка на дървесина. На дружеството е дадено предписание в 7-дневен срок за предприемане на действия по отстраняване на пропуските по въздуховода. Във връзка с допуснатото неорганизирано изпускане на дървесните частици и замърсяване на атмосферния въздух с прахови емисии е започната процедура по съставяне на акт за установяване на административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Другата жалба е за излъчване на силен шум от дейността на цех за преработка на камък в с. Борово, общ. Гоце Делчев, експлоатиран от „Евростоун-2000“ ЕООД, с. Борово.  Извършена е проверка на горецитирания обект. Представени са документи, издадени от Общинска админисрациа Гоце Делчев, удостоверяващи законната експлоатация на обекта. Подателят на сигнала е поканен, но отказва да присъства на проверката.

Цехът за обработка на скални материали се намира в УПИ XVII, кв. 29 по действащия план на с. Борово, като експлоатираните машини за профилиране на камък (2 бр.) са инсталирани на закрито в масивна постройка. Същата е на калкан с обособена жилищна постройка, с адрес ул. „Стопански двор“ №6, находяща се в съседния УПИ XV. Съгласно представените документи и двата имота са разположени в територия, отредена за стопанска, обслужваща и промишлена дейност.

Извършени са и контролни измервания на шума, излъчван в околната среда от обекта, резултатите от които показват спазване на граничните стойности на показателите за шум за съответните територии и зони.

Подадената жалба е неоснователна, тъй като обитаваната от жалбоподателя стопанска постройка, пригодена за жилищна се намира в територия отредена за обслужващи и промишлени дейности.

Третият сигнал е за замърсяване на водите на р. Благоевградска Бистрица с води от Сапунджи дере. Извършена е незабавна проверка съвместно с представители на Басейнова дирекция. При извършен обход на откритите участъци от дерето в урбанизираната територия на Благоевград е установено, че протичащите в дерето води са видимо бистри. За изясняване на обстоятелствата е извършен обход и оглед на дерето в земл. на с. Дъбрава, при който е установено, че същото е сухо и не провежда водни количества. Извършено е посещение на пречиствателната станция, експлоатирана от „ВиК“ ЕООД Благоевград, като е установено, че е извършвано механично измиване на Утаител № 3 (първо стъпало на ПСПВ). Промивните води посредством тръбопровод са постъпили в Сапунджи дере, вследствие на което същите са отмили отложените седименти по дерето и за кратко време са предизвикали помътняване на протичащите води.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *