След два сигнала на зелен телефон: Екоинспектори на крак във фирма за производство на асфалт

2 сигнала получи на „зелен телефон“  РИОСВ-Благоевград за замърсяване на въздуха при производство на асфалт. Извършена е проверка с участието на представител на община Гърмен на „Билдинг Компани“ ЕООД, експлоатиращ инсталация за производство на асфалт в  с. Гърмен. В момента на проверката в часовия интервал 13:30 – 14:30 ч. на 18.11.2021 г. инсталацията не работи. Същата е работила в сутрешните часове. Извършва се асфалтиране на улици в с. Рибново. На проверката са поканени да присъстват и лицата подали сигналите, но същите не са се отзовали. На дружеството са дадени две предписания. Едното е за съгласуване на точка за вземане на проби, както  и провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Обектът е въведен в редовна експлоатация по реда на ЗУТ от гл. архитект на община Гърмен.

Още един сигнал вдигна на крак екоинспекторите. Получен е сигнал на „зелен телефон“ на РИОСВ – Благоевград за изпускане на черен дим в района на „Метан-станция“ в промишлената зона на  Благоевград. При извършената проверка на място е установено, че в хале, разположено в сграда, собственост на „РМА-СТРИМОН“ ЕООД, в близост до печка на твърдо гориво са налични обгорени кабели /без покритие/, все още топли при допир. Констатираното дава възможност да се предположи, че на обекта е допуснато нерегламентирано изгаряне на отпадъци, с цел привеждането във вид подходящ за предаването им на обекти за вторични суровини.

На дружеството са дадени предписания за предприемане на незабавни действия за привеждане на обекта към изискванията на екологичното законодателство, включително за отпадъците, както и да се прекрати установената дейност по нерегламентирано обгаряне/изгаряне на отпадъци.

Извършен е последващ контрол по дадено предписание на Община Благоевград за преустановяване депонирането на депо за строителни и инертни отпадъци, находящо се в землището на с. Изгрев. При проверката е констатирано неизпълнение на предписанието. Съставен е акт.

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *