За зелен хайвер ли пращат екоинспекторите на зеления телефон

Замърсяване на водохващане за питейна вода от животновъден обект, замърсяване на водите на р. Санданска Бистрица.  Това са само част от  жалбите, които вдигнаха на крак екоинспекторите на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Благоевград през миналия месец.  Екоинспекторите обаче не установили нарушения към момента на проверката.

Ето и подробностите:

Едната жалба е за замърсяване на водохващане за питейна вода от животновъден обект в с. Обел, общ. Благоевград. Извършена е съвместна проверка с Басейнова дирекция  и представители на Община Благоевград. Към момента на проверката не е установено заустване на отпадъчни води от животновъдния обект. На разстояние около 280 м. под обекта в дере е изградена бетонова каптажна шахта за питейно-битово водоснабдяване на две махали на с. Обел, общ. Благоевград – Крайковска и Йовановска. По време на проверката дренажните води под шахтата и водите по дерето са видимо бистри и чисти, не са открити следи от замърсяване с отпадъчни води. Относно спазването на изискванията за ветеринарномедицинските изисквания при функциониране на обекта, в т. ч. съхранението на оборския тор, както и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Благоевград са сигнализирани съответните компетентни органи.

Другият сигнал е за замърсяване на водите на р. Санданска Бистрица, от която се пълнят басейните на рибовъдно стопанство. Извършена е съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция  и Регионална лаборатория – Благоевград. По време на проверката е направен обход в участъка на водохващането за нуждите на пъстървовото стопанство, изградено на левия бряг на р. Санданска Бистрица и е установено, че водите са видимо чисти и бистри. Също така е направен обход и участък на р. Тремошница (десен приток на р. Санданска Бистрица), от МВЕЦ „Арнаут дере“ до изграденото водовземно съоръжение, при който е установено, че през централата не преминават водни количества. На вход на задбаражното езеро от реката постъпват чисти повърхностни води, които се акумулират в него. Събраните в езерото води са видимо мътни. На място са проведени полеви измервания на основни физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород в две точки – р. Тремощница (Арнаут дере) при водохващането за МВЕЦ „Арнаут дере“ и една след изтичалото на ВЕЦ. След влизане на централата в работен режим в двете точки са взети проби повърхностни води за физикохимичен анализ, като резултатите от проведените изпитвания все още не са готови.

Третият сигнал е за силна миризма и бели води на поток (р. Жълтата вода) при с. Левуново, идващ от с. Хотово. При проверката е направен оглед и обход на р. Жълтата вода. При мост до хигиенна (обществена) баня в с. Хотово – водите са видимо бистри и без мирис. На изход от обществената баня водите, постъпват в утаителна бетонова шахта и след около 15 м видимо бистри се вливат в р. Жълтата вода. При мост на вход на с. Левуново, общ. Сандански с дължина от около 150 м в посока срещу течението на реката – протичащите води са видимо оцветени в бяло и с характерен мирис на сероводород. Не се установява евентуален брегови източник на замърсяване. Коритото на реката е обрасло с гъста дървесна и храстовидна растителност, респ. достъпът и видимостта са ограничени. От РЛ – Благоевград са проведени полеви измерения на основните физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород и е извършено пробозвемане на повърхностни води при двата моста, като резултатите от проведените изпитвания все още не са готови.

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *