О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.704 МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” от стратегията за ВОМР

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ обявява Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.704 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедура е:

Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделските производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка на територията на МИГ “Струма”. Повишаване ефективността на използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации, осигуряване на заетост, повишаване производството на качествени и със специфични характеристики хранителни продукти, създаване на възможности за логистична свързаност между доставчици, търговци и скъсяване на пътя до пазара.

Допустими кандидати по процедурата са:

Допустими  бенефициенти  по  мярката  са лица,  които  към  датата  на  подаване  на заявлението  за  подпомагане  са:

 • Земеделски производители (физически и юридически лица):

1.1) Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

1.2) Кандидатите да са регистрирани като производители съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).

1.3) Минималният стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде под 8 000 евро, но не по-малко от 2 000 евро.

 • Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 • Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите  за  финансова  помощ  трябва  да  отговарят  на изискванията  към  бенефициентите,  описани  в Общите  условия  по  мерките  от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“, финансирани от ПРСР 2014 –2020 (ЕЗФРСР).

Допустими за финансиране са следните дейности:

Допустими по мярката са инвестиции в материални и нематериални активи, които  водят  до  подобряване  на  цялостната  дейност  на  предприятието  чрез:

 • Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, вкл. къси вериги на доставка и/или
 • Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 • Постигане на съответствие с ново въведенистандарти на ЕС, и/или
 • Подобряване на  сътрудничеството  с  производителите  на  суровини,  и/или
 • Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 • Подобряване на  енергийната  ефективност  в  предприятията,  и/или
 • Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 • Подобряване на  възможностите  за  производство  на  биологични  храни  чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Инвестициите,  обект  на  подкрепа,  следва  да  са  свързани  с:

 • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) или на памук, с изключение на рибни продукти;
 • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към ДФЕС или на памук, с изключение на рибни продукти.

            Допустими разходи по мярката са:

Съгласно Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, допустими за финансиране следните разходи:

 1. Материални и нематериални активи за:
  • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
   • Преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
   • Производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
   • Опазване компонентите на околната среда;
   • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
   • Подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
  • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
  • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
  • Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
  • Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Европейския Съюз, включително чрез финансов лизинг;
  • Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
  • Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
  • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 2. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проекта, включени в т. 1.

Период за прием:

Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения:

Начален срок: 18.03.2024 г.

Краен срок: 18.04.2024, 17:00 часа

Втори краен срок за подаване на проектните предложения:

Начален срок: 14.05.2024 г.

Краен срок: 14.06.2024, 17:00 часа

ВАЖНО! Втори прием по настоящата процедура ще се проведе при наличие на остатъчни финансови средства след първия прием.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения за приема е в размер на 200 000,00 лева.

 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 150000,00 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
 • Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 50 000,00 лв.
 • Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:
 • 250 000 лв. за кандидати със стандартен производствен обем на стопанството от 2 000 до 5 000 евро;
 • 100 000 лв. за кандидати със стандартен производствен обем на стопанството над 5 001 евро.

Финансови параметри на проектите:

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 • Финансовата помощ се увеличава с 10 % за проекти, предоставени от кандидати – земеделски производители, чийто стандартен производствен обем на стопанството е от 2 000 до 5 000 евро.

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект
25 000,00 лева

(при интензитет на помощта 50% за кандидати със стандартен производствен обем на стопанството от 2 000 до 5 000 евро)

125 000,00 лева

(при интензитет на помощта 50% за  кандидати със стандартен производствен обем на стопанството от 2 000 до 5 000 евро)

25 000,00 лева

(при интензитет на помощта 50% за кандидати със стандартен производствен обем на стопанството над 5 001 евро)

50 000,00 лева

(при интензитет на помощта 50% за кандидати със стандартен производствен обем на стопанството над 5 001 евро)

30 000,00 лева

(при интензитет на помощта 60% за кандидати земеделски производители, чийто стандартен производствен обем на стопанството е от 2 000 до 5 000 евро)

150 000,00 лева

(при интензитет на помощта 60% за кандидати земеделски производители, чийто стандартен производствен обем на стопанството е от 2 000 до 5 000 евро)

 

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Интензитет на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи: Финансовата помощ се увеличава с 10 % за проекти, предоставени от кандидати – земеделски производители, чийто стандартен производствен обем на стопанството е от 2 000 до 5 000 евро.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата и се определя въз основа на „бизнес план“ (Приложение № 11 и 11а към Условията за кандидатстване, Документи за попълване). Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Критерии за оценка на проектните предложения:

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии:

Критерии за оценка Тежест на показателите
1. Проектни предложения за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори 25
1.1 Над 30 % от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори 10
1.2 Над 50 % от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори 15
1.3 Над 70 % от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори 25
2. Проектното предложение създава нови работни места в стопанството 10
2.1 Създаване на минимум 3 работни места 5
2.2 Създаване на над 3 работни места 10
3. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС 10
4. Проектното предложение е свързано с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти 10
5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на стопанството 10
6. Проектното предложение въвежда иновации в преработвателната промишленост, вкл. чрез предлагане на ново за територията на МИГ „Струма” производство и/или създаване на нов за територията на МИГ продукт 10
7. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване или жена на възраст до 40 навършени години, към датата на кандидатстване 10
8. Проектното предложение включва дейности с позитивен принос към околната среда 10
8.1 Над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда 5
8.2 Над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда 10
9. Проектното предложение предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 3
10. Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват за подобна инвестиция 2
  Максимален брой точки: 100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 10 точки.

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

           Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG06RDNP001-19.704 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, „Разяснения по процедурата“. Разясненията се утвърждават от председателя на УС на МИГ или от оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
 • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: http://www.mig-struma.eu;
 • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27.

Лица за контакт:

 • Веселин Димитров – Изпълнителен директор, телефон: 0882/444 855;
 • Ивайло Костадинов – Технически сътрудник, телефон: 0882/444 826.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на дейностите по Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *