О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване №BG06RDNP001-19.705 МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ обявява Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.705 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедура е:

Основната цел на настоящата процедура е свързана с повишаване конкурентоспособността на територията на МИГ “Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” чрез насърчаване на инвестициите в неземеделски дейности, които ще допринесат за:

 • Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън земеделието;
 • Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • Оползотворяване на туристическия потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;
 • Осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими за финансиране са следните дейности:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: туризъм, грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

            Допустими разходи по мярката са:

 1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
 4. Общи разходи, свързани с разходите по т.1, т.2 и т.3, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Разходите по т.4 не могат да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, т.2 и т.3.

Период за прием:

Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване:

Втори краен срок за подаване на проектните предложения:

Начален срок: 28.03.2024 г.

Краен срок: 29.04.2024, 17:00 часа

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения за приема е в размер на 56 413.75 лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 80 000,00 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
 • Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 50 000,00 лв.
 • Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:
 • 65 000 лв. за кандидати земеделски стопани със стандартен производствен обем на стопанството от 2 001 до 5 000 евро;
 • 80 000 лв. за кандидати микро предприятия, физически лица и земеделски стопани със стандартен производствен обем на стопанството над 5 001 евро;
 • до 50 000 лв. с включен ДДС за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Интензитет на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер на:

 • 75% от общите допустими разходи за кандидати микро предприятия и физически лица;
 • 75% от общите допустими разходи за кандидати земеделски стопани със стандартен производствен обем на стопанството над 5 001 евро;
 • 85% от общите допустими разходи за кандидати земеделски стопани, със стандартен производствен обем на стопанството от 5 001 до 8 000 евро.
 • Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

Финансовата помощ не може да надвишава 85 % от общите допустими разходи и в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Интензитетът на подпомагане по проект за дейности за развитие на интегриран туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата и се определя въз основа на „бизнес план“ (Приложение № 11 и 11а към Условията за кандидатстване, Документи за попълване). Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Критерии за оценка на проектните предложения:

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии:

Критерии за оценка Тежест на показателите
1. Проектното предложение включва инвестиции за: 35
1.1 Развитие на интегриран селски и/или еко и/или културен и/или екстремен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм (пряко или непряко промоцира и/или използва местни продукти, занаяти, културни събития), вкл. чрез партньорство 3
1.2 Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали) 7
1.3 Развитие в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или производство на стоки 7
1.4 Развитие на социалните услуги 4
1.5 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление 7
1.6 Развитие на занаятите 7
2. С реализиране на проектното предложение се създават нови работни места 10
2.1 Създаване до 3 работни места 5
2.2 Създаване над 3 работни места 10
3. Проектното предложение е свързано с иновативност за територията на МИГ „Струма” – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието 10
4. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване и/или жена на възраст до 40 навършени години, към датата на кандидатстване 10
5. Проектното предложение предлага уникални производства или услуги, които са знакови и специфични за идентичността на територията 10
6. Проектното предложение включва дейности с позитивен принос към околната среда 10
6.1 Над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда 5
6.2 Над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда 10
7. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
8. Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г. или друг финансов инструмент на ЕС, независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват за подобна инвестиция 5
9. Проектни предложения, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 5
  Максимален брой точки: 100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 10 точки.

           Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG06RDNP001-19.705 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, „Разяснения по процедурата“. Разясненията се утвърждават от председателя на УС на МИГ или от оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
 • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: http://www.mig-struma.eu;
 • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27.

Лица за контакт:

 • Веселин Димитров – Изпълнителен директор, телефон: 0882/444 855;
 • Ивайло Костадинов – Технически сътрудник, телефон: 0882/444 826.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *