МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.707 – МЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“

Основна цел на мярката е да се да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/ стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 29.04.2024 г. 09:00 ч.

Краен срок: 31.05.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срокНастоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване: Първи краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 29.04.2024 г. Краен срок: 31.05.2024, 17:00 часа Втори краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 01.07.2024 г. Краен срок: 01.08.2024, 17:00 часа Втори прием по настоящата процедура ще се проведе при наличие на остатъчни финансови средства след първия прием.

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Документи за кандидатстване и информация

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
  • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: https://www.mig-struma.eu;
  • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Никола Вапцаров“ № 1.

Лица за контакт:

  • Веселин Димитров – Изпълнителен директор, телефон: 0882/444 855;
  • Ивайло Костадинов – Технически сътрудник, телефон: 0882/444826.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на дейностите по Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *